moadei_Banner

וידאו

סעודת פסח שני – תשע"ה

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

By | מאי 3rd, 2015|שיעורים כללים|0 Comments

הדף היומי בתע"ס – חלק יג – א'תלג-א'תלד

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

By | מאי 3rd, 2015|שיעורים כללים|0 Comments

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – סז-סט (למתקדמים)

שאלות חזרה ויצא סז-סט 1. מדוע נאמר שבשביל יעקב נתקיים העולם והרי למדונו חז"ל "אל תקראי בהבראם לא באברהם"? ועוד שנאמר "עולם חסד יבנה". 2. מה ההבדל בין שלמות אברהם לשלמות יעקב? 3. מה ההבדל בין קודם ונמשך לאור של תולדה? עפ"י הסבר זה, מדוע ז"א דווקא בגדלות נקרא בן ולא בקטנות? 4. הסבר את [...]

By | מאי 3rd, 2015|שיעורים כללים|0 Comments

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – סז-סט (שיעור השקפה)

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

By | מאי 3rd, 2015|שיעורים כללים|0 Comments

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – סד-סו (למתקדמים)

שאלות חזרה ויצא סא-סג 1. מדוע יש תמיהה על כך שבנימין הוא צדיק הבא כל השקלא וטריא בענין זה? 2. מהי האפשרות הנוספת חוץ מעמידה בנסיון כדי להיות צדיק וכיצד אתה מגלה זאת ביהדות? 3. מה התירוץ לכך שלא היה די זמן לבנימין להוליד בנים ומה השלכת התירוץ? 4. מה אתה למד מכך שעבד בשביל [...]

By | מאי 3rd, 2015|שיעורים כללים|0 Comments

הדף היומי בתע"ס – חלק יג – א'תלא-א'תלב

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

By | מאי 3rd, 2015|שיעורים כללים|0 Comments

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – סד-סו (שיעור השקפה)

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

By | מאי 3rd, 2015|שיעורים כללים|0 Comments

בואי כלה – אמור תשע"ה

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

By | מאי 3rd, 2015|שיעורים כללים|0 Comments

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – סא-סג (למתקדמים)

שאלות חזרה ויצא סא-סג 1. מדוע יש תמיהה על כך שבנימין הוא צדיק הבא כל השקלא וטריא בענין זה? 2. מהי האפשרות הנוספת חוץ מעמידה בנסיון כדי להיות צדיק וכיצד אתה מגלה זאת ביהדות? 3. מה התירוץ לכך שלא היה די זמן לבנימין להוליד בנים ומה השלכת התירוץ? 4. מה אתה למד מכך שעבד בשביל [...]

By | אפריל 30th, 2015|שיעורים כללים|0 Comments

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – סא-סג (שיעור השקפה)

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

By | אפריל 30th, 2015|שיעורים כללים|0 Comments